Αναρτήθηκε στις:02-05-24 13:06

Περιφέρεια: Ενημέρωση καταναλωτικού κοινού ενόψει Πάσχα


Η Δ/νση Κτηνιατρικής Ηπείρου ενόψει των εορτών του Πάσχα, λόγω της αυξημένης ζήτησης τροφίμων ζωικής προέλευσης, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία των καταναλωτών ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τα παρακάτω:

Α. Όσον αφορά το κρέας και τα προϊόντα του:


1. Τα ζώα που προορίζονται για την παραγωγή κρέατος σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία, υπόκεινται υποχρεωτικά σε κτηνιατρικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

2. Η σφαγή των ζώων επιτρέπεται να διενεργείται µόνο σε εγκεκριμένα σφαγεία. Απαγορεύεται η σφαγή ζώων εκτός σφαγείου.

3. Τα αμνοερίφια φέρουν σήμανση καταλληλότητας (ωοειδή σφραγίδα) και την ανάλογη επισήμανση (π.χ. καρτελάκι) σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας ΕΚ1169/2011 & ΕΚ 1337/2013 ως εξής:

Σφάγια ελληνικής καταγωγής που γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και έχουν σφαγεί στην Ελλάδα φέρουν:

• σφραγίδα καταλληλότητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος «λαμπρού κυανού» και αναγράφονται στο κέντρο της ο κωδικός αριθμός έγκρισης του σφαγείου και περιφερειακά τα αρχικά GR και τα αρκτικόλεξα των κοινοτικών χωρών της Ε.Ε. (CE).

• σφραγίδα παραλληλόγραμμου σχήματος, χρώματος «λαμπρού κυανού», εντός της οποίας θα αναγράφεται η ένδειξη «ΕΛΛΑΣ» ή «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ή καρτελάκι με όλες τις σχετικές πληροφορίες ημερομηνία σφαγής, προέλευση, κωδικό σφαγείου και χώρα ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ.

Σφάγια που εκτράφηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλες κοινοτικές χώρες και έχουν σφαχτεί στην Ελλάδα φέρουν:

• σφραγίδα καταλληλότητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος «λαμπρού κυανού», αναγράφονται στο κέντρο της ο κωδικός αριθμός έγκρισης του σφαγείου και περιφερειακά τα αρχικά GR και τα αρκτικόλεξα των κοινοτικών χωρών της Ε.Ε. (CE).

• Την ανάλογη επισήμανση (π.χ. καρτελάκι) με όλες τις σχετικές πληροφορίες ημερομηνία σφαγής ,προέλευση, κωδικό σφαγείου.

Σφάγια που έχουν σφαγεί σε άλλες κοινοτικές χώρες και διακινούνται προς τη χώρα μας πρέπει να φέρουν:

• την παραπάνω ωοειδή σφραγίδα, χρώματος επιλογής της κάθε Κράτους Μέλους της ΕΕ και τα χαρακτηριστικά στοιχεία (κωδικού σφαγείου, χώρας και διακριτικών της ΕΟΚ) τα οποία εφαρμόζονται στη χώρα σφαγής τους.

• την ανάλογη επισήμανση (π.χ. καρτελάκι) με όλες τις σχετικές πληροφορίες ημερομηνία σφαγής, προέλευση, κωδικό σφαγείου

Σφάγια που έχουν σφαχτεί σε τρίτες χώρες και εισάγονται στη χώρα μας πρέπει να φέρουν:

• την σφραγίδα που προβλέπει η κάθε τρίτη χώρα η οποία θα είναι χρώματος καστανού.

*Οι σημάνσεις καταλληλότητας και προέλευσης πρέπει να είναι ευανάγνωστες και να μην έχουν την όψη χρωματισμένου «λεκέ» στην επιφάνεια των σφάγιων.

4. Απαγορεύεται να δοθεί στην κατανάλωση κρέας στο οποίο δεν έχουν διενεργηθεί οι παραπάνω έλεγχοι και το οποίο δεν φέρει σήμανση καταλληλότητας.

5. Το κρέας και τα παραπροϊόντα (έντερα, συκωταριές, πνεύμονες, καρδιά, νεφροί, σπλήνες) πρέπει να πωλούνται μόνο μέσα από ψυγεία ή ψυχόμενες προθήκες και δεν εκτίθεται σε κινδύνους επιμόλυνσης.

6. Η συκωταριά, η οποία δε συνοδεύει το αρνί, θα πρέπει να βρίσκεται εντός πλαστικού περιέκτη ή προσυσκευασμένη και να υπάρχει ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία της εταιρείας, ο κωδικός αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης, η χώρα προέλευσης, οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης, οι ημερομηνίες ψύξης και κατάψυξης, καθώς και η θερμοκρασία συντήρησης.

7. Τα κατεψυγμένα εντόσθια θα πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε καταψύκτη και να διατίθενται με τη συσκευασία τους. Η συσκευασία πρέπει να έχει τις απαραίτητες επισημάνσεις αναφορικά με την ημερομηνία παραγωγής και λήξης, την επωνυμία παρασκευαστή και τον κωδικό της εγκατάστασης παραγωγής).

8. Τα κατεψυγμένα προϊόντα μπορούν να διατίθενται αποψυγμένα με την προϋπόθεση ότι έχουν αποψυχθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και φέρουν, εκτός των λοιπών ενδείξεων, τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης και την ένδειξη «ΑΠΟΨΥΓΜΕΝΟ».

9. Οι επαγγελματίες έχουν την Υποχρέωση:

-Να αναρτούν πινακίδες με τις προβλεπόμενες ενδείξεις ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων καθώς είναι υποχρεωτική η ανάρτηση της προέλευσης για κάθε είδους κρέας

-Επισημαίνεται η υποχρέωση της τήρησης της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά για την επισήμανση του βόειου κρέατος με την τοποθέτηση των ετικετών που φέρουν τις υποχρεωτικές ενδείξεις της επισήμανσης από τα σφαγεία.

-Την ύπαρξη αυτοκόλλητης ετικέτας κατά την ζύγιση του κρέατος η οποία αναφέρει την τιμή, την τιμή ανά κιλό, τα κιλά, την προέλευση.

Β. Όσον αφορά τα αυγά:


1. Τα αυγά πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται τόσο στη συσκευασία τους (κτηνιατρικός αριθμός έγκρισης συσκευαστηρίου αυγών) όσο και στο κέλυφος.

Στο κέλυφος τίθεται σφραγίδα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού (π.χ. 1 EL 72095). Ο αριθμός αυτός αποτελείται από τρία τμήματα:

- μονοψήφιο αριθμό, που υποδηλώνει τη μέθοδο εκτροφής (0 Βιολογική Παραγωγή, 1 Ελευθέρας Βοσκής, 2 Δάπεδο με Στρωμνή, 3 Εμπλουτισμένοι Κλωβοί)

- κωδικό χώρας παραγωγής (π.χ. EL = Ελλάδα)

- κωδικό αριθμό εκτροφής

2. Όσον αφορά τις λαϊκές αγορές στις οποίες πωλούνται αυγά χύμα, πρέπει στο σημείο πώλησης να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του παραγωγού.

Τέλος ενημερώνουμε πως Έκτακτα κλιμάκια ελέγχουν την τήρηση των άνω απαιτήσεων.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε στην αγορά υποβαθμισμένα, ακατάλληλα, αλλοιωμένα τρόφιμα ή αντιμετωπίσετε φαινόμενα εξαπάτησης ή παραπλάνησής, για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση ή καταγγελία, η Δ/νση Κτηνιατρικής βρίσκεται πάντα στη διάθεση των καταναλωτών (τηλ. 26510 25191, 26510 87159).

Ευχόμαστε σε όλους τους καταναλωτές Καλό Πάσχα!».img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img