Αναρτήθηκε στις:15-07-21 13:36

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου


Την Παρασκευή 16-07-2021, και ώρα 09:30 συνεδριάζει -μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Κατάρτιση της έκθεσης απολογισμού οικονομικού έτους 2020, της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Έγκριση του 1ου/06-07-2021 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ.

3. Έγκριση του από 08-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς αρχαιολογικό χώρο Κασσιόπης και περιοχή Μυρσίνης», προϋπολογισμού € 74.400,00 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4. Έγκριση του από 12-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς τα παράλια της Ηπείρου», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-12-2021.

6. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού 115.000,00 € με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου, για την υλοποίηση του έργου «Επιχορήγηση Δήμου Ζαγορίου για τη δράση “Συνέχιση της λειτουργίας του μουσείου «Αγάπιος Τόλης» στους Κήπους”», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας» προϋπολογισμού 7.845.154,57 € χωρίς ΦΠΑ της Πράξης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων» με κωδικό ΟΠΣ 5032834 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Προσήλιο - Συρράκο», αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 31-12-2021.

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού συνοικισμού Κορνόραχης Τ.Κ. Φωτεινού Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου ΕΔΕ, μέχρι την 30-11-2021.

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μετσόβου-Ανθοχωρίου», αναδόχου Σταύρου Ιωάννη του Κων/νου, Εμπειροτέχνη, μέχρι την 31-12-2021.

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κοκκινόχωμα-Δελβινακόπουλο-Σπήλαιο», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΩΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 30-12-2021.

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.», μέχρι την 31-12-2021.

15. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, όπως διαμορφώθηκε μετά την 3η Τροποποίησή του.

16. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 105769/7439/14-07-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την άμεση κάλυψη δαπάνης προμήθειας παραβόλων από την ΔΟΥ Ιωαννίνων για την απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος ΚΤΕΟ Ιωαννίνων».

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή ασφαλιστικών - εργοδοτικών εισφορών του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας έτους 2021 στην Π.Ε. Ιωαννίνων.

18. Έγκριση άσκησης Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων συνολικού εμβαδού 6.116,00 τ.μ. που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Κόνιτσας, βάσει της αριθμ. 12/56/23-12-2015 (ΦΕΚ 2/18-1-2016 τ. ΑΑΠ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

19. Έγκριση άσκησης Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων συνολικού εμβαδού 8.498,66 τ.μ. που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Κόνιτσας, βάσει της αριθμ. 4/12/31-03-2014 (ΦΕΚ 146/6-5-2014 τ. ΑΑΠ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

20. Έγκριση άσκησης Αίτησης Προσωρινού Προσδιορισμού Τιμής Μονάδος ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, για την απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων συνολικού εμβαδού 220.183,15 τ.μ. που βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ζίτσας, βάσει της αριθμ. 7/23/15-05-2020 (ΦΕΚ Δ’ 294/4-6-2020) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία δημοσιογράφων.

22. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση δείπνου στο πλαίσιο φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου με την επίλεκτη ομάδα του EURO 2004.

23. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός ρίθρων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

24. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός συντήρηση τάφρων πεδιάδας Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης και κλάδων δέντρων επί του επαρχιακού δικτύου ΠΕ Άρτας έτους 2021».

26. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων υπαλλήλων Π.Ε. Άρτας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2021.

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

28. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/24-06-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour - Community-led Local Development of Cultural Tourism in Greece and Albania”», προϋπολογισμού € 133.000,00 με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020.

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωμή εισφορών του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας έτους 2021 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.

30. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021.

31. Απόφαση για την μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 225/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για βεβαίωση (ταχογράφου) υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Μουσικοθεατρική παράσταση: Μια χώρα δυο αιώνες μετά».

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Μετακινούμενη Κτηνοτροφία: Από τα χειμαδιά στα βουνά».

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Μια νυκτωδία στον Αχέροντα & Μουσική εκδήλωση με τον Δημήτριο Υφαντή».

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.

37. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 104/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ