Αναρτήθηκε στις:13-03-24 17:59

Yποχρεωτική η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σε συμβάσεις με το Δημόσιο


Υποχρεωτική καθίσταται πλέον με νέα εγκύκλιο η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στις συναλλαγές με το Δημόσιο από οικονομικούς φορείς που έχουν συνάψει σχετικές συμβάσεις.

Η εγκύκλιος 38657/2024 ορίζει πως οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς του Δημοσίου υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Ορίζεται επίσης πως η υποχρέωση των οικονομικών φορέων ισχύει για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (Κ.Δ.) από 1.1.2024 και μετά.

Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι για τις διαδικασίες που εκκινούν μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς της Κ.Δ. οφείλουν να περιλαμβάνουν ρητή πρόβλεψη στα έγγραφα της σύμβασης αναφορικά με την υποχρέωση των οικονομικών φορέων για έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Η εγκύκλιος καταλήγει πως η προσκόμιση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων η σύναψη των οποίων έχει διενεργηθεί από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024, αποτελεί υποχρέωση του οικείου οικονομικού φορέα, η οποία απορρέει όχι μόνο από την υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά αποτελεί και συμβατική υποχρέωσή του.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img