Αναρτήθηκε στις:25-06-24 14:24

Συνεδριάζει αύριο η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου


Την Τετάρτη 26-06-2024 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-04-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Μέκειου Οικοτροφείου» προϋπολογισμού 550.000,00 € με ΦΠΑ.

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-04-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση με την κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Φιλιππιάδα» προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.

3. Έγκριση του από 14-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες για την αποπεράτωση του έργου: ‘’Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης’’, έπειτα από σχετική γνωμοδότηση του ΚΑΣ», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εκπόνηση μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης στα όρια της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», αναδόχου Παππά Ηλία, μέχρι 30-06-2025.

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου», αναδόχου Παναγιώτας Νάστου, μέχρι την 16-12-2024.

6. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς κτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Καρβουναρίου», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ».

7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος τύπου 12MC/2D + 10’’ – 200HP αρδευτικού αντλιοστασίου Α4 Ροδοτοπίου και επισκευή ηλεκτροκινητήρα 160Kw στο Α3 Νεοχωρίου του ΤΟΕΒ Κρύας - Λαψίστας», προϋπολογισμού 40.163,60 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

8. Έγκριση του από 21-06-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιστήριξη πρανών με μεταλλικό πλέγμα κατά μήκος τμημάτων του επαρχιακού δικτύου Βορείων Τζουμέρκων», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

9. Έγκριση του 2ουΑ.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τεχνικών έργων για την διευθέτηση των όμβριων και την αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο έως τα όρια νομού με Γρεβενά», αναδόχου «ΑΚΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.ΙΚΕ».

10. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων και προστασία πρανών στο επαρχιακό δίκτυο προς Ανθοχώρι Μετσόβου», αναδόχου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

11. Έγκριση του 2ουΑ.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση τμήματος συνδετήριας οδού του οικισμού Δολιανών Ιωαννίνων με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.».

12. Έγκριση του 2ουΑ.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης εντός του οικισμού Λάβδανης επί του επαρχιακού δικτύου», αναδόχου «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ».

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Τύρια - Κερασέα», αναδόχου Τσομπίκου Δημητρίου ΕΔΕ, μέχρι την 30-12-2024.

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση και καθαρισμός νεροτριβών και τεχνικών έργων σύνδεσης αυτών στην Βουλιάστα (παροχή υπηρεσιών)».

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση διαπλάτυνση οδικού δικτύου προς Τζουμέρκα και βελτίωση οδών πρόσβασης έκτακτης ανάγκης (παροχή υπηρεσιών)».

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή τεχνικών και διαμόρφωση παράκαμψης επί του επαρχιακού δικτύου προς Ηλιοχώρι (παροχή υπηρεσιών)».

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή και συντήρηση συρματοκιβωτίων για την προστασία πρανών επί του επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια της Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου από το αθλητικό κέντρο Τσιλογιάννη έως το επαρχιακό δίκτυο Πλατανούσας (προμήθεια υλικών)».

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη φάκελων και μελετών κατόπιν φαινομένων θεομηνίας για τον προγραμματισμό έργων (παροχή υπηρεσιών)».

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση και αποκατάσταση ορεινού δικτύου σύνδεσης παραγωγικών μονάδων στον ορεινό όγκο της Φούρκας (παροχή υπηρεσιών)».

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Σενίκου (παροχή υπηρεσιών)».

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, σε παιδικές κατασκηνώσεις, για το έτος 2024.

23. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναμόρφωση ΚΑΕ μισθοδοσίας.

24. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης Σπουδαστών Δημοσίου και Ιδιωτικού ΙΕΚ Ιωαννίνων σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2024.

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου στην 1ησυνάντηση των υπηρεσιών διαχείρισης των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης, που θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο στις 2&3 Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης.

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Μικρασιατικό Σύλλογο Νεοκαισάρειας Ιωαννίνων, εκδήλωσης με θέμα: «Νέος Τόπος, Ίδια Ψυχή», που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2024.

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με την Αδελφότητα Πολυγύρου «Η Αγία Κυριακή», εκδήλωσης παραδοσιακού χαρακτήρα, που θα πραγματοποιηθεί στις 6-7 Ιουλίου 2024, στον Πολύγυρο Δωδώνης.

29. Έγκριση του Πρακτικού 1/18-06-2024(αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 6ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 3.826.415,21 € με ΦΠΑ.

30. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024 (προμήθεια θερμοψυκτών).

31. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2024.

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τυπογραφικές εργασίες έκδοσης ενημερωτικού υλικού που αφορά ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και για την πυροπροστασία του, για της ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας.

33. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-04-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων, άρση προσχώσεων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img