Αναρτήθηκε στις:20-04-18 14:15

10 προσλήψεις στην Eφορεία Aρχαιοτήτων Πρέβεζας


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά δέκα (10) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, που εδρεύει στην Πρέβεζα, και συγκεκριµένα των εξής, ανά τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

10 ∆Ε ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ


Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, ΤΚ 48100, Πρέβεζα, υπόψη κας Χρήστου Ζωής (τηλ. Επικοινωνίας: 26820-89890). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα αυτής (Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Νικόπολης, Αρχαιολογικός Χώρος Νεκροµαντείου & Εφύρας και Αρχαιολογικός Χώρος Κασσώπης), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των ∆ήµων Πρέβεζας και Πάργας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

Δείτε την προκήρυξη
img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ