img
Αναρτήθηκε στις:02-06-23 15:43

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων


Συνεδριάζει την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για διερεύνηση σύναψης δανείου για καταβολή αποζημιώσεων, σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως για διάνοιξη οδών και πλατειών μετά από σύνταξη πράξεων αναλογισμού και πράξεων εφαρμογής

2. 4 η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2023 (αριθμ. 5/2023 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

3. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και όρων χρηματοδότησης της πράξης «Ανάπλαση και ανάδειξη του αστικού ιστού της πόλης της Άρτας» από το Ταμείο Ανάκαμψης

4. Δημιουργία Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης των Δασών του Νομού Άρτας

5. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πόλεων (European City Facility-EUCF)

6. Απόσυρση φυσικού αντικειμένου που έχει υποβληθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ώστε να υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Ο.Τ.Α.»

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

8. Διαγραφή ποσών από λανθασμένη χρέωση

9. Τροποποίηση της αριθμ.109/2023 Α.Δ.Σ που αφορά σε κατάθεση πάγιας προκαταβολής έτους 2023 σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης των λογαριασμών

10.Έγκριση πινάκων εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του Δήμου Αρταίων

11.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2023

12.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2022

13.Διόρθωση - Συμπλήρωση της αριθ. 81/2023 (ΑΔΑ 6ΠΑ8ΩΨΑ-ΝΜ3) προηγούμενης απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί «Έγκριση ΜακροχρόνιαςΠολυετούς εκμίσθωσης (έως 30 έτη) και καθορισμό των όρων διακήρυξης δημοπρασίας…»

14.Διαγραφή βεβαιωμένου (υπό την στενή έννοια) ποσού είσπραξης εσόδου που απορρέει από σύμβαση μίσθωσης εργασιών καθαριότητας περιποίησης συντήρησης και ευπρεπισμού στα μνημεία του Δήμου Αρταίων υπόχρεου «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»

15.Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου Δήμου Αρταίων για το έτος 2023

16.Μετακίνηση της Προέδρου του Συλλόγου τυφλών και φίλων Ηπείρου «ΕΛΠΙΔΑ» με όχημα που θα φέρει τα διακριτικά του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

17.Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αρταίων για το χρονικό διάστημα από Μάιο έτους 2023 ως Μάιο έτους 2024

18.Ορισμός μελών επιτροπής ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και μελών γνωμοδοτικής επιτροπής ενστάσεων αιτήσεων πωλητών στις βραχυχρόνιες αγορές των θρησκευτικών εορτών και στο στάσιμο εμπόριο του Δήμου Αρταίων, για το έτος 2023

19.Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»

20.Έγκριση τροποποιημένης μελέτης του έργου «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοιχτό κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων

21.Επί αιτήσεως της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.», αναδόχου του έργου: «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο ανοιχτό Κολυμβητήριο Δήμου Αρταίων», για παράταση της προθεσμίας περατώσεως των εργασιών.

22.Επί αιτήσεως του Παρασκευόπουλου Μιχαήλ για παράταση συμβατικής προθεσμίας μελέτης με τίτλο « Μελέτη κατασκευής κόμβου και διαμόρφωση παρκινγκ στο Νοσοκομείο Άρτας.

23.Επί αιτήσεως του αναδόχου Β. Γκαρτζώνης & ΣΙΑ Ε.Ε. για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 και γηπέδου αντισφαίρισης στον οικισμό Ροδαυφγής του Δήμου Αρταίων»

24.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση κτιρίου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου

25.Επί αιτήσεως παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο «Αστική αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022 (σχέδιο αστικής προσβασιμότητας – πράσινο ταμείο) εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας Δήμου Αρταίων

26.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή πράσινου σημείου»

27.Έγκριση 1ου του έργου «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα- Ρόκκα

28.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Επεκτάσεις - Αποκαταστάσεις Βλαβών Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού»

29.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου Αποκατάσταση οδικού δικτύου Γραμμενίτσας

30.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου Αποκατάσταση τοιχίου στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας

31.Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου Κατασκευή βάσεων κερκίδων

32.Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου Επισκευή δημοτικών καταστημάτων έμπροσθεν ΙΝ Αγίου Δημητρίου

33.Γνωμοδότηση για έγκριση εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας κ. Καραλή Κων/νου στην ΤΚ Χαλκιάδων ΔΕ Φιλοθέης

34.Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού 2021 Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων (αριθμ. 5/2022 απόφαση ΔΣ)

35.Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων για τη διαχειριστική χρήση 2020 (αριθμ. 15/2021 αποφ. ΔΣ)

36.Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων για τη διαχειριστική χρήση 2019 (αριθμ. 9/2020 αποφ. ΔΣ)

37.Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων για τη διαχειριστική χρήση 2018 (αριθμ. 8/2020 αποφ. ΔΣ)

38.Καθορισμός ειδικότητας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα προσληφθεί, κατόπιν της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./1/225/11-1- 2023 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α') όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε για το έτος 2023, η απασχόληση δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4765/2021

39.Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Αρταίων με ΑΦΜ:997681820 κατά την περίοδο 2023-2024img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img

img

img

img

img

img