Αναρτήθηκε στις:27-03-23 15:22

Συνεδριάζει το ΔΣ της ΠΕΔ Ηπείρου


Την Τρίτη 28 Μαρτίου και ώρα 13:00, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση «μέσω τηλεδιάσκεψης», του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σχετικά με την υλοποίηση των συγκοινωνιακών έργων στην Ήπειρο.

2. Σχετικά με την εφαρμογή στοχοθεσίας και διενέργειας της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2023.

3. Έγκριση των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αειφόρος ανάπτυξη του ναυτικού τουρισμού και βελτίωση των μικρών λιμένων της Ιόνιας θάλασσας», ακρωνύμιο PORTOLANES και κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5003841.

4. Εξέταση αιτημάτων Δήμων και Φορέων.

5. Έγκριση σχεδίου Κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027.

6. Έγκριση στοχοθεσίας 1ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

7. Έγκριση αιτήματος της αναδόχου εταιρείας INVALUE, περί παράτασης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Ενότητας Εργασίας 2 του έργου με τίτλο «Υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Ηπείρου στην εκπόνηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) για την αξιοποίηση της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου και της παραλίμνιας ζώνης».

8. Έγκριση του υπ’ αριθ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης έργου (ΕΠΠΕ) που αφορά την παραλαβή παραδοτέων της Ενότητας Εργασίας 1 του έργου με τίτλο «Υποστήριξη της ΠΕΔ Ηπείρου στην εκπόνηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) για την αξιοποίηση της τεχνητής λίμνης Πουρναρίου και της παραλίμνιας ζώνης».

9. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων που υπέβαλαν υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. 536/28.12.2022 και 537/28.12.2022 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των οριστικών αποτελεσμάτων, των σχεδίων συμβάσεων που θα υπογραφούν με κάθε επιλεγέντα εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Συντονισμός, Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης με τίτλο “Αναβάθμιση Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε Ανέργους και Ενδυνάμωση των Προοπτικών ένταξής τους στην Αγορά Εργασίας”, κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5068870.

10. Έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης ωφελουμένων και συγκρότηση επιτροπών για το έργο «Αναβάθμιση Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε Ανέργους και Ενδυνάμωση των Προοπτικών Ένταξης τους στην Αγορά Εργασίας» της Πράξης με MIS 5068870, με την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που προτάθηκαν από τον αρμόδιο χειριστή του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

11. Έγκριση του υπ’ αριθ. 4 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» της Πράξης με MIS 5068870 και τίτλο «Αναβάθμιση Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε Ανέργους και Ενδυνάμωση των Προοπτικών Ένταξης τους στην Αγορά Εργασίας.

12. Έγκριση διαδικασιών υλοποίησης της Πράξης με τίτλο Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων απασχολούμενων στους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην περιοχή εφαρμογής της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5075857.

13. Έγκριση απόφασης Προέδρου σχετικά με την Πράξη αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του ΟΕΥ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με τους οριζόμενους στο ΠΔ 82/2022 (ΦΕΚ Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες.

14. Ορισμός εκπροσώπων σε συμβούλια και επιτροπές.

15. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

imgimg

img