Αναρτήθηκε στις:23-03-23 17:28

Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Ξηρού-Κοντοδήμα Τ.Κ. Παλαιοκατούνου Δήμου Κ. Τζουμέρκων


Η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ, ύστερα από οδηγίες του υπουργού κ. Γιώργου Γεωργαντά και του υφυπουργού κ. Γιώργου Στύλιου στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, προχώρησε στην προέγκριση διακήρυξης ενός έργου στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε η με αριθμ. 860/22-03-2023(ΑΔΑ:6ΟΨΠ4653ΠΓ-440) Απόφαση προέγκρισης της διακήρυξης με την οποία ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης του υποέργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Ξηρού - Κοντοδήμα Τ.Κ. Παλαιοκατούνου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», της ομότιτλης Πράξης, της Δράσης4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», με κωδικό ΟΠΣΑΑ:0036138494,του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προϋπολογισμός Έργου195.000,00ευρώ.

Το έργο αφορά τη βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων λειτουργικών χαρακτηριστικών της αγροτικής οδού «Ξηρού - Κοντοδήμα» εκτός των οικισμών της Τ.Κ. Παλαιοκατούνου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία εξυπηρετεί γεωργικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα θα γίνει ασφαλτόστρωση της εν λόγω αγροτικής οδού σε μήκος 952,00 μ.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Η ανακοίνωση για την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοπράτησης του έργου αναμένεται εντός του Απριλίου 2023.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ στα πλαίσια της Δράσης 4.3.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α), που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Πρόκειται για ένα έργο που υλοποιείται σε χρόνο ρεκόρ προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών, καταναλωτών και πολιτών προς όφελος της Ελληνικής περιφέρειας και των αγροτικών περιοχών.

Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών και αλιέων.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img