Αναρτήθηκε στις:21-09-22 16:20

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου


Την Πέμπτη 22-09-2022 και ώρα 09:30 συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-08-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου Ιαματικών λουτρών Καβασίλων Κόνιτσας», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου «Thematic Routes and Networks -TheRout_Net» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020».

2. Έγκριση του Πρακτικού 3ο/16-09-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Μ. Γενεσίου της Θεοτόκου Σιστρουνίου» προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Έργα διευθέτησης ρέματος Ξηροποτάμου Π.Ε. Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 4.180,000,00 με ΦΠΑ, συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δρυόφυτου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

5. Έγκριση χορήγησης επιμήκυνσης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας σε επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού Μπαλντούμα - Κράψη», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-03-2023, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022.

6. Έγκριση χορήγησης επιμήκυνσης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση της οδού Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης (Πλαγιά) - Μονή Παναγιάς Κλαδόρμης - Φούρκας προς εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», μέχρι την 30-03-2023, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022.

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-12-2022.

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή των αρδευτικών δικτύων Κλειδωνιάς – Χρυσοβίτσας και ΤΟΕΒ Πόρου».

9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων, χώρου VTS και κρατητηρίων εντός κτιρίου Τ2 λιμένα Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 400.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την υλοποίηση του υποέργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την αντιμετώπιση λειψυδρίας τους θερινούς μήνες», προϋπολογισμού € 69.835,00 με ΦΠΑ και ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης (ανάκληση της αριθμ. 24/1577/09-09-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE και υδραυλικών υλικών για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων του Δήμου Πωγωνίου (Κάτω Μερόπη-Ποντικάτες-Ξηρόβαλτο)».

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Πίνακα Μ.Τ. 24 KV (3 πεδίων) αρδευτικού αντλιοστασίου στη θέση “Νάκος” του ΤΟΕΒ Λάμαρης Πρέβεζας».

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός – άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Σερβιανά – Ελληνικό – Αετορράχη (παροχή υπηρεσιών)».

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο 1ο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Αμφιθέα – γύρο Λίμνης έως Κατσικά (παροχή υπηρεσιών)».

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης σε ρέμα στην περιοχή Πλάτανος Χαροκοπίου (παροχή υπηρεσιών)».

16. Έγκριση του από 03-08-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-06-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Μπαλντούμα - Μικρή Γότιστα - Μεγάλη Γότιστα - Κράψη», προϋπολογισμού € 600.000,00 με ΦΠΑ.

17. Έγκριση του από 15-09-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας και στήριξη βάθρων γέφυρας του επαρχιακού οδικού δικτύου προς Λάιστα», προϋπολογισμού € 64.480,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

18. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2023, συνολικού προϋπολογισμού 1.530.658,63 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

19. Έγκριση των Πρακτικών I/02-09-2022 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και II/07-09-2022 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2 του Προγράμματος Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 148.000,00 με ΦΠΑ.

20. Έγκριση τροποποίησης, ως προς την αντικατάσταση τακτικού μέλους επιτροπής, της αριθμ. 23/1557/26-08-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ).

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, λόγω παράτασης της σύμβασης ΙΔΟΧ, ενός ΠΕ Κτηνιάτρου, για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διενέργεια διαγνωστικών test για Covid-19 σε ωφελούμενους κλειστών δομών Μ.Φ.Η. Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να περιοριστεί η διασπορά της νόσου στην ευάλωτη ομάδα των ηλικιωμένων.

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην αγορά αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο «Μαμά, χάρισέ μου λίγο ουρανό», της συγγραφέα και εκπαιδευτικού Σοφίας Γραμμόζη - Σωπίκη.

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Σαρακατσαναίοι» από την Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου.

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 2ου MEGA FOURE Ιωαννίνων «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ», με τη Λέσχη αυτοκινήτων 4Χ4 Ιωαννίνων, από 23 έως και 25/9/22 στα Ιωάννινα.

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων.

27. Έγκριση μετάβασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, κ. Βασιλείου Ψαθά, στη Μαδρίτη, το διάστημα 3-7/10/2022, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στην Έκθεση FRUIT ATTRACTION 2022 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε FAM TRIP δημοσιογράφων και στελεχών εταιρειών ανάπτυξης κρουαζιέρας 2022.

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης προβολής των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου στο Ζάππειο, με τίτλο «Κερνάμε Ήπειρο 2022», που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 30/09-02/10/2022 στην Αθήνα.

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2022», που διοργανώνεται στη Λευκωσία, το διάστημα 14-16/10/2022.

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Sportsboat 2022, που διοργανώνεται στην Πλαταριά Θεσπρωτίας, το διάστημα 21-24/10/2022.

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση της εκδήλωσης «ΚΕΡΝΑΜΕ ΗΠΕΙΡΟ 2022», που διοργανώνεται το διάστημα 23-25/09/2022 στα Ιωάννινα.

33. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων του έργου “The Rout¬_Net – Thematic routes and networks” που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020».

34. Έγκριση επέκτασης του φυσικού αντικειμένου και αύξησης του προϋπολογισμού στην κατηγορία Δαπανών “Υποδομές & Έργα” για το έργο “The Rout¬_Net – Thematic routes and networks” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020».

35. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών και έγκριση των σχετικών δαπανών.

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας – ΔΕΗ – για τη λειτουργία του αντλιοστασίου στράγγισης D1 και του αντλιοστασίου άρδευσης Α1 στο Βαθύπεδο Αμμουδιάς Ν. Πρέβεζας.

37. Κατακύρωση του αποτελέσματος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων (επένδυση πρανών, διαβάσεις κλπ) στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2022», προϋπολογισμού € 128.000,00 με ΦΠΑ.

38. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για την «Επισκευή δύο σταθμών μέτρησης ποιότητας νερού ποταμών και τάφρων που εκβάλλουν στον Αμβρακικό» της Π.Ε. Άρτας, αναδόχου «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» μέχρι την 10-12-2022.

39. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

41. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας στην έκθεση «FRUIT ATTRACTION», που διοργανώνεται στη Μαδρίτη της Ισπανίας, το διάστημα 04-06/10/2022.

42. Έγκριση 3ης τροποποίησης της σύμβασης και επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος παραδοτέων του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο “CLLD-CulTour - Community-led Local Development of Cultural Tourism in Greece and Albania”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020.

43. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως προς την μετάθεση έως 28-03-2023 της καταληκτικής ημερομηνίας όλων των παραδοτέων, του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το έργο με ακρωνύμιο “THEMATIC – THEMatic Tourism founded Innovation Capacities” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Αδριατική – Ιόνιο 2014-2020.

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2022.

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για εργασίες κοπής δέντρων, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 02.03.072.0899.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2022.

46. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2022.

47. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του ν. 103/75, με τις διατάξεις του ν. 4387/2016, σε συνταξιούχο υπάλληλο της Π.Ε. Θεσπρωτίας

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην συνδιοργάνωση, με το Κέντρο Ιστορικών Μελετών Θεσπρωτίας, εκδήλωσης – συμποσίου, αφιερωμένο στον μεγάλο ερευνητή και συγγραφέα της Θεσπρωτίας, Σπύρο Μουσελίμη.

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην συνδιοργάνωση, με τον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Κεστρίνης, Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Ψαλτικής Τέχνης.

51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην συνδιοργάνωση, με την Καλαθοσφαιρική Αθλητική Ένωση Παραμυθιάς, τουρνουά καλαθοσφαίρισης «49 Προκρίτων».

52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες κοπής & απομάκρυνσης ξερών πλατάνων από τον Καλπακιώτικο παραπόταμο του Καλαμά στην περιοχή Βρυσέλλα Φιλιατών (παροχή υπηρεσιών)».

53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή γερών πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας, από Μενίνα έως Ηγουμενίτσα (παροχή υπηρεσιών)».

54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή Σουλίου».

55. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού € 217.500,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

56. Έγκριση παραλαβής και παραδοτέων της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Εργασίες Αναδασμού - τοπογραφικές εργασίες για την διευθέτηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος στον Αναδασμό αγροκτήματος Αμμουδιάς έκτασης 2.940 στρεμμάτων», αναδόχου κ. Δημητρίου Παππά του Νικολάου.

57. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2022 (επιστροφή παραβόλων).

58. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2022.

59. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης φοιτήτριας Τ.Ε.Ι., σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Πρέβεζας.

60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)».

61. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Αλησμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας και του Πόντου».

62. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Ένα ρεμπέτικο θα σου πω...»

63. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάλου Περιστερίου», αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-03-2023.

64. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες πλήρους αναστήλωσης του παλαιού σχολαρχείου και του παλαιού παρθεναγωγείου Γαναδιού» αναδόχου «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 30-03-2023.

65. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ Μπόιδα - Μαυρής» προϋπολογισμού € 490.000,00 με ΦΠΑ, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0022041074 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

img

img