Αναρτήθηκε στις:30-09-20 12:55

Μέτσοβο: Κοινό Θεματικό Εργαστήριο για το έργο «Internet of Bins»


Ο Δήμος Μετσόβου διοργανώνει Κοινό Θεματικό Εργαστήριο με θέμα “Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου - Ανάπτυξη ολοκληρωμένων «έξυπνων» πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων και εφαρμογής φίλο-περιβαλλοντικών πρακτικών” της Πράξης με τίτλο: «Κοινές πρωτοβουλίες για έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση στερεών αποβλήτων» και ακρωνύμιο “INTERNET OF BINS” στο Μέτσοβο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων “Χατζηγεωργίου” του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής.

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των εταιρών του έργου: Δήμος Ζηρού (Επικεφαλής Εταίρος, Ελλάδα), Δήμος Μετσόβου (Δικαιούχος 2, Ελλάδα), Δήμος Αγίων Σαράντα (Δικαιούχος 3, Αλβανία), Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας (Δικαιούχος 4, Αλβανία).

Η Πράξη “INTERNET OF BINS” υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGIPACBC “Greece-Albania 2014-2020”, συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒΙΙ) (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%) και έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ικανότητας πολύ-επίπεδης διαχείρισης στερεών-δημοτικών αποβλήτων μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων προσεγγίσεων/μοντέλων βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο αναφοράς.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης “INTERNET OF BINS” είναι:

Αναβάθμιση της διασυνοριακής ικανότητας στο τομέα διαχείρισης αποβλήτων,

Επίτευξη οικονομίας κλίμακας στο τομέα διαχείρισης αποβλήτων,

Εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων,

Συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος,

Δοκιμή νέων πρακτικών και μεθοδολογιών προς χρήση και από άλλους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,

Ανάπτυξη και λειτουργία πλατφόρμας διαμοιρασμού δεδομένων διαθέσιμη προς χρήση και από άλλους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,

Προώθηση της εφαρμογής των Κοινοτικών και Εθνικών Νομοθεσιών και συγκεκριμένα των όσων αφορούν την εφαρμογή της Οδηγίας 2008/98,

Ενθάρρυνση μιας «έξυπνης» και οικολογικά προσανατολισμένης «συμμαχίας» σε Ελλάδα-Αλβανία για την ανάπτυξη θεματικών διασυνοριακών και συνεργατικών δικτύων,

Προσανατολισμός σε νέου τύπου «επενδύσεις» στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων με απτά και ορατά αποτελέσματα,

Βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών των συστημάτων συλλογής αποβλήτων για μεγιστοποίηση ανακύκλωσης/ανάκτησης ρευμάτων αποβλήτων μέσω αποδοτικότερου σχεδιασμού.

Ιστοσελίδα του έργου:

internetofbins-project.eu


img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ